Den universitetspedagogiske ambisjon [oppdatering]

NTNUs uttalte visjon er “å være anerkjent som et internasjonalt fremragende universitet innen 2020”. For å realisere denne visjonen er det mange brikker som må falle på plass og prosesser som må settes igang og følges opp, og av spesiell interesse for Altund er naturligvis det som angår kvalitet i studier og undervisning.

En viktig brikke i visjonen relevant til dette er “den universitetspedagogiske ambisjon”. Den er et innspill til arbeidet med hvordan forholdene best mulig kan legges til rette for at NTNU skal kunne tilby utdanning av høy kvalitet, faglig og pedagogisk, og er noe vi ved flere anledninger har kommet tilbake til i prosjekter og diskusjoner. Undervisningspersonellet er tross alt de som til daglig utgjør grensesnittet mellom student og universitet, og hvordan NTNU går frem for å gjennomføre den nødvendige hevingen av deres kompetanse er både av kritisk viktighet og stor interesse for oss.

AltUnd ble gjort først oppmerksomme på saken gjennom samtaler med Kirsti Rye Ramberg i prorektors stab, og vi fikk etterhvert mulighet til å bidra til diskusjonen med meninger fra studentperspektivet. Forrige runde kulminerte dette i et møte med Ramberg og Marianne Slettbakk fra prorektors stab, Marte Bratseth Johansen fra Uniped og daværende leder for studenttinget Simon Utseth Sandvåg hvor hele AltUnd deltok. Dette førte til en svært konstruktiv debatt og en var en viktig innflytelseskanal for AltUnd.

Nå kan vi med glede notere oss at universitetet har mobilisert betydelige krefter for å møte sine ambisjoner og sette planer ut i live. Betydningen av pedagogisk kompetanse skal løftes frem mer enn noen gang, og det siktes mot å jobbe frem vedtak av nærmest bransjeveltende karakter på området. Betydelige midler er allerede innvilget til prosjekter for innovativ utdanning, og som et lite utdrag øvrige punkter kan vi nevne:

 • Kompetansekrav: Ingen skal få lov til å bedrive eller medvirke til undervisning uten å ha formell basiskompetanse i pedagogikk
 • “Omstart” av LAOS-kurset: Ny form, nytt innhold, og nå skal alle med stud.ass.-rolle ha det.
 • Oppgjør med “veteraner” uten påkrevde pedagogikkurs: Ingen skal ha amnesti for manglende kompetanse
 • Innstramming av tilsetningsreglement: Dersom du ikke har skaffet den nødvendige pedagogiske kompetansen innen to år kan du miste jobben igjen, samt økt fokus på slike kvalifikasjoner ved ansettelse
 • Meritteringssystem og belønning for også å ta videreutdanning innen pedagogikk: Hvis du f.eks. er førsteamanuensis og ønsker å bli professor må du vise til forskningsresultater, men det vurderes nå om også innsats på undervisningsområdet og ledelse skal kunne gi innpass til professorat.

Og for første gang skal god undervisningsinnsats telle som spesielt og fremhevet lønnskriterium ved forhandlinger. Utviklingen av den universitetspedagogiske ambisjonen ser med andre ut til å bringe inn mye positivt, og vi følger spent med når disse sakene skal opp i Utdanningsutvalget 6. november. Altund satser også på videreført dialog før og etter dette, og holder kanalen åpen som et langsgående prosjekt.

Teknologiens forbannelse

Clay Shirky, professor i media studies på New York University, publiserte i september en artikkel der han forklarer hvorfor han forbyr sine studenter all bruk av digital teknologi i undervisningen sin. Verken laptop, nettbrett eller telefon skal studentene ha lov til eller behov for å bruke når Shirky underviser i teori og praksis av sosiale medier. Høres paradoksalt ut? Shirky baserer avgjørelsen sin på forskning om multi-tasking og egne erfaringer han har gjort som foreleser. Studier viser at det å holde på med flere oppgaver samtidig er kognitivt utmattende, og å tillate internettilgang i en seminarsituasjon legger til rette for distraksjon, mener Shirky. Sosiale medier er profesjonelt designet for å fange oppmerksomheten vår, de påvirker oss emosjonelt og konkurrerer dermed om oppmerksomhet i en forelesning som krever kognitiv anstrengelse. Og ikke nok med at sosiale medier distraherer den aktive brukeren – «Nearby Peers»-effekten gjør laptop multi-tasking til et sosialt anliggende. Er det derfor lurt å forvise teknologien fra undervisningssituasjoner?

Prosjekt Innovativ utdanning

Svaret er selvfølgelig ikke så enkelt. Det finnes forskning som viser at bevisst og pedagogisk meningsfull bruk av digital teknologi bidrar til å skape både fokus og interesse for et tema og slik fremmer læringsprosessen (se for eksempel Sølvberg/Rismark/Strømme, 2008 og Sølvberg/Rismark, 2012). Det hersker liten tvil om at den digitale verden er kommet for å bli. Utfordringen er nå å utvikle læringsarenaer og undervisningsopplegg som engasjerer og aktiviserer studentene og som gir lærerne pedagogiske verktøy til å bruke teknologi bevisst og målrettet.

I september 2013 utlyste rektor Gunnar Bovim tre millioner kroner årlig over en treårsperiode til prosjekter som utvikler innovative og teknologibaserte undervisnings- og læringsmetoder. Søkerlisten viste et bredt samarbeid mellom fakultetene, men også med eksterne aktører. Av i alt 12 fagmiljøer som søkte om midlene fra Innovativ utdanning stakk fire av med seieren. NTNU satser på prosjektene Prosjektil ved Institutt for språk og litteratur, KTDiM ved Institutt for matematiske fag, Virtuelle kjemiske rom ved Institutt for materialteknologi og Smart læring ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Nye roller

Et felles mål for prosjektene er å stimulere studentene til aktiv deltagelse i læringssituasjoner. Teknologi og digitale verktøy skal tas mye mer aktivt i bruk og studentene skal lære bedre ved å bli involvert i undervisningen. Minst to av prosjektene skal utforske konseptet «flipped classroom». Ideen om omvendt undervisning betyr en forandring i rollefordelingen for studenter og forelesere: Foreleserne produserer i forkant av selve møtet med studentene en hel forelesning (eller kortere videoer) som gjøres tilgjengelig digitalt. Studenten får slik rollen som «ekspert», mens læreren blir en slags coach som tilrettelegger for individuelle læringsprosesser. Andre innovative undervisningsprosjekter vil teste bruken av selvtesting, quiz eller MOOCs (Massive Open Online Courses).

NTNU sin satsing på innovative undervisningsformer er et lovende skritt i retning av smart bruk av teknologi i læringssituasjoner. Håpet er at prosjektene skaper en beredskap blant studentene om å engasjere seg mest mulig og en større bevissthet blant foreleserne ved NTNU om innovative undervisnings- og læringsmetoder som kan forbedre kvalitet i studiene.

 

LMS LMS LMS!!!

Har du noen spesiell formening om hvordan din digitale studiehverdag burde se ut? Dette innlegget er på ingen måte ment som en markedsføring på vegne av eksisterende, digitale læringsplattformer, men istedet vil vi gi en kort presentasjon av de behov og krav til et velfungerende system som allerede er formulert av NTNU og samtidig nevne opp et par alternativer som finnes på markedet. (Som sagt, vi bedriver ingen reklame! Hva du finner best er opp til deg å bedømme som forbruker.)

Dette er nok for mange gammelt nytt, men at det over en lengre periode har vært mye strid mellom NTNU og vår nåværende plattform, it’s learning, er verdt å nevne som en påminnelse for vise hvor lite holdbar denne situsjonen er for oss som brukere av dette systemet på daglig basis. Dette skal vi ikke spekulere for mye i, men noe må gjøres.

For en tre-ukers tid siden deltok Altund med en representant på arbeidssemniar for ny e-læringsplattform ved prosjektleder Stephen Baxter. I den anledning ble det gjennom en rekke representanter fra Uniped, HIST, flere institutter ved NTNU, Momento AS og Studenttinget presentert, diskutert, samt utvekslet erfaringer og synspunkter. Mot slutten av seminaret utarbeidet deltakerne I gruppevis en skisse for hvordan en eventuell ny e-læringsplattform for det fremtidige NTNU burde se ut.

NTNUs e-læringsplattform skal bidra til/ha:

 • … studentenes læringsutbytte. Dette innebærer ikke bare at plattformen må kunne representere et godt pedagogisk alternativ, men også at studentene kan styrke egen kompetanse innen LMS
 • … å gjøre NTNU “papirløst” innen fem år. Til og med eksamen! (Universal utforming er kommet for å bli!)
 • … å stimulere til både forskning og nyskaping.
 • … å komme studenter som velger å bli hjemme istedet for å gå i forelesninger I møte.
 • … å stimulere det sosiale aspektet ved læring.
 • … å påminne oss om at dagens student i gjennomsnittet er meget oppdatert innen bruk av digitale medier. NTNU skal gå foran som et godt eksempel ved å henge med I tiden.
 • … å stimulere til gruppearbeid og faglig diskusjon mellom studentene.
 • … et bredt utviklingspotensial, et brukervennlig design og være tilgjengelig på tvers av plattformer.
 • … å åpne for utvekslingserfaring mellom studenter og ansatte.

Noen mer konkrete forslag var muligheten til å kunne bruke LMS på andre enheter enn kun gjennom en laptop/datamaskin, altså på nettbrett/og eller smartphone, samt muligheten til å få skreddersydd denne plattformen etter institusjonens behov.

Så hva kan markedet tilby oss? Finnes det noe håp om å få tak I en skreddersydd plattform som kan dekke våre behov som studenter, forelesere og øvrige ansatte uten å gjøre hverdagen så himla tråkig? (Neida, vi er ikke negative, men å være en smule kritisk har vel aldri skadet noen.)

Her er noen mer eller mindre kjente alternativer innen LMS og dertilhørige muligheter for videreutvikling:

Pugging 2.0

Vi moraliserer ikke, du hadde sikkert bedre ting å gjøre. Men nå må du putte de 794 sidene inn i hodet ditt, asap, helst i går.Her er en liten samling gode råd fra erfarne studenter om hvordan du griper an denne kinkige situasjonen, og dilemmaer som oppstår i forbindelse med den.

Siden du -egentlig- skal lese pensum er det få referanser og linker som får deg på villspor og vips to timer senere hva var det du egentlig holdt på med er det ikke tid for middag snart? (synes du mangelen på vitenskapelig oppbacking er ukristelig har vi referanser til de som ønsker det)

Kavli viser vei

Jeg spurte en av professorene på institutt for nevrovitenskap spesifikt om søvn er viktig for hukommelse, og her er svaret: -Ja.

Og hvordan kan man så optimalisere søvnens effekt på memoriseringen? Les pensum like før du sovner, eventuelt se over notatene dine like før du sovner. Deretter, se over igjen om morgenen.

Om du nå tenker at du bare kan ta en powernap mellom hvert kapittel er det dessverre ikke riktig så enkelt. Det viser seg at man trenger både slow wave (dyp) søvn og REM-søvn for at hukommelsen skal kalibreres, og det får du ikke i løpet av 20 minutter.

Kaffe?

Bruk dette enkle diagrammet

 

Screen Shot 2014-05-05 at 11.44.11 PM

Om du ikke er vant med å drikke kaffe er det lite sannsynlig at du vil ha en positiv effekt av det. Mye av forskningen som er gjort på de positive effektene av kaffe er gjort på kaffedrikkere, og det er dermed meget mulig at det heller er snakk om en reduksjon av koffeinabstinenser fordi du er blitt avhengig. Du kan drikke kaffen din som vanlig, eller satse på placebo. Javisst – placeboeffekten fungerer selv når du vet om den.

NB: Én viktig ting å tenke på om du er en kaffejomfru er søvn. Kaffe har en demonstrert negativ effekt på en rekke aspekter av søvn, som søvnkvalitet, antall oppvåkninger og slow wave sleep. Og god søvn er som nevnt viktig for hukommelsen.

SelfControl

Vondt i viljen? Det er for sent å bygge opp organisk selvkontroll nå. Denne appen (for Mac) blokkerer de sidene som fingrene dine bare automatisk åpner i samarbeid med en foræderisk underbevissthet. Du setter timeren, den holder deg unna. Avslutt appen, restart maskina, slett appen – hjelper ikke. Og det hjelper! Bruk den f.eks til å sette..

Pomodoros!

Har sosiale medier ødelagt konsentrasjonsevnen din? Klart de har. Pomodoroteknikken er en favoritt blant mange nok til at den nærmest er en klisje. Men den fungerer! Så finn deg en sånn tikkende eggeklokke og jobb iherdig i 25 minutter før du ringer lesesalen til pause, eller bruk denne.

Ta inspirasjon fra Sherlock

Du trenger ikke lede Simonides opp på en pidestal eller ha Ad Herennium i bokhylla for å bruke tankepalass, link-metoden eller bare assosiere litt. Det finnes utallige artikler som gir en enkel innføring i slike teknikker. Mange er enkle å lære og kan være veldig effektive. Du vil finne mye bare ved et googlesøk, derfor har jeg bare lagt til én link her, og det er en artikkel av Ed Cooke, hjernekraften bak memrise.com og den tvilsomme helten i Joshua Foer sin bok “Moonwalking with Einstein”. Han er et fint utgangspunkt, og du finner han her.

cumber

Her er Benedict Cumberbatch. Han bruker tankepalass.

 

Usikker på eksamen?

Mange institutt tviholder på gamle eksamensoppgaver, og er om mulig enda mere gniene på sensurveiledninger. Det er likevel ofte mulig å få fatt i de om man hører med en av konsulentene på instituttet. De er ofte verdt å jakte på, av åpenbare grunner. Sensurveiledningen er gull om den er velskrevet; Den gir deg ikke bare en slags fasit, men et veldig viktig innblikk i hva hun/han som lager eksamen synes er viktig av pensum. Dette er ofte langt fra åpenbart i læringsmålene – og dét er helt krise, men du har ikke tid til å ta den kampen nå. Men husk gjerne å be om sensurveiledningen etter eksamen! Det skal finnes en, du har krav på å få se den, og den er en viktig hjelp om du skulle vurdere å klage, siden det er denne de nye sensorene må forholde seg til.

Lykke til!

Jobbe i Altund?

Altund består av sju studenter fra de forskjellige fakultetene ved NTNU. Gruppens hovedoppgave er å arbeide med saker knyttet til undervisningsmetoder og studiekvalitet ved NTNU og å være en pådriver for alternative undervisnings- og evalueringsmetoder. Altund er underlagt Program for lærerutdanning (PLU ), men vi definerer oppgavene våre i stor grad selv. Arbeidet vårt retter seg mot både faglærere, studenter og administrasjon.

Vi søker etter personer med gode norskferdigheter som behersker både arbeid i grupper og det å jobbe selvstendig. Du bør også la deg engasjere! Vi har kveldsmøte en dag i uka og arbeidsmengden er på ca 100 lønnede timer i semesteret.

Les mer om hvordan vi jobber her:

http://altund.wordpress.com/2012/03/20/var-hverdag/

Høres dette spennende ut?

Send en e-post til altund@list.stud.ntnu.noder du forteller litt om deg selv og hvorfor du har lyst til å bli med i Altund.

Når i studieforløpet bør M.Sc-studenter lære om forskningsmetoder?

En masteroppgave behandles som et forskingsprosjekt og det forventes at studentene er  i stand til å kunne gjennomføre dette på en måte som er i samsvar med måten forskningsprosjekter vanligvis gjennomføres på. Dette innebærer ofte å gjøre et litteraturstudie, forfatte et forskningsspørsmål, sette opp en forskningsplan og ikke minst vite om hvilke forskningsmetoder som er relevante og  hvordan disse skal benyttes i praksis. Det forventes også at man skal kunne analysere resultatene sine på en vitenskaplig måte og bruke statistikk til å underbygge de konklusjonene man trekker der det er naturlig. I tillegg kommer det en del formaliteter knyttet til selve oppgaven som korrekt oppbygging og riktig sitering av kilder.

Alt dette er det også helt naturlig at studenter som tar høyere utdanning kan. Det er slik nå at det ikke er nødvendig for noen som tar en M.Sc-grad å ha gjort seg bekjent med noen av disse tingene før de skal begynne på forprosjektet som leder til masteroppgaven. Noen er driftige og deltar på kurs i regi av biblioteket og lignende på forhånd, andre leser seg opp. De aller fleste bruker en del tid i løpet av tiden de skriver oppgaven på til å finne ut hvordan alt dette skal gjøres, enten på egenhånd eller med veileders hjelp. For mange blir det første litteraturstudie og det første forskningsspørsmål en «første pannekake».

Er det hensiktsmessig at studentene lærer seg metode samtidig som de gjennomfører? Hvis svaret på dette er at det er bedre om de har erfaring med det på forhånd blir neste spørsmål: Er det riktig å forvente at studentene finner frem til denne kunnskapen, og ikke minst det faktum at dette er kunnskap de forventes å ha, på egenhånd? Er det bortkastet tid og bortkastede ressurser å inkludere undervisning i forskningsmetoder som en del av et obligatorisk emne slik at dette gir uttelling i form av studiepoeng? Er dette kunnskap det er meningen at man skal lære seg som en del av studiet, eller er det er meningen at det er noe man får på kjøpet?

Det er flere tidligere studenter fra forskjellige institutter jeg har snakket med som uavhengig av hverandre har sagt akkurat det samme, at det i stor grad var uklart hva som var forventet av dem i forprosjektet. Å være klar over hva som forventes av en må kunne sies å være en forutsetning for å kunne ha høy grad av måloppnåelse. Det er kanskje ikke under vårt mandat å ta stilling til spørsmålene som blir stilt over, men vi håper at det er spørsmål som ledelsen har stilt seg selv. I hvor stor grad undervisning i metodikk bør innlemmes i studiet skal ikke vi ta stilling til, men én ting vil vi mene: Det bør settes større ressurser til for å informere studentene tidlig om hvilke forutsetninger det er meningen at de skal ha før de setter i gang med masteroppgaven, slik at de kan ta bevisst stilling til hvor mye forarbeid de vil gjøre. Det er selvfølgelig mulig å finne ut av dette i dag også, men her bør man være pragmatisk. Bare fordi studentene kan finne ut av noe på egenhånd betyr det ikke at de gjør det, og utdanningskvaliteten blir ikke høyere av å forvente at dette skjer.

 

NTNU Multimediesenteret og Tekped

I dette blogginnlegget vil jeg rette fokus mot en spennende aktør internt på universitetet som vi nå har gjenopprettet kontakt med etter tidligere kontruktive samarbeid: Multimediesenteret ved NTNU, MMS.

Multimediesenteret har ansvar for all offisiell medieproduksjon ved universitetet, enten det er opptak av forelesninger eller konferanser, promotering osv, og de sørger for at dette gjøres tilgjengelig gjennom NTNU OpenVideo. De har en kompetanse som gjør seg stadig mer gjeldende for kvalitet i studiene, de har mange spennende prosjekter på gang, og mulighetene i fremtiden er enda større.

Vårt tidligere samarbeid har vært fokusert mot videoforelesninger, og Altund har naturligvis forsøkt å fungere som pådrivere for at tilbudet utnyttes, og etter å ha diskutert dette med MMS tok de selv tak i saken og fikk produsert en promoteringsvideo. Altund kunne trekke seg tilbake og observere en ung organisasjon som er aktivt opptatte av innovasjon gjøre jobben for oss, med resultat som følger

Videoforelesninger er imidlertid ikke det eneste MMS driver med. De er i en særskilt posisjon for å være pådrivere for generell bruk av teknologi i undervisning, og de har i senere tid inkludert en universitetspedagogisk tyngde gjennom samarbeid med Uniped, våre arbeidsgivere. Denne rollen fyller de blant annet gjennom å arrangere Tekped.

Hva er Tekped?

Tekped er en konferanse/fagdag rettet mot undervisningspersonale på universitetet, hvor tema er innovativ bruk av teknologi for en bedre fremtid. Konferansen inkluderer mange forskjellige bidragsytere med hver sine perspektiver, og vårt håp er at det skal ha ringvirkninger gjennom hele NTNU og inspirerer til å skape en bedre fremtid for studentene.

Opptak fra Tekped 2013 finner du her

Selv om vi har forskjellige innfallsvinkler deler Altund og MMS mange kampsaker og ønsker for fremtiden, og vi har nå vært så heldige å bli inkludert i planleggingsprosessen frem mot Tekped 2014 som arrangeres 5. mai, hvor vår rolle er å ivareta studentperspektivet. Dette er et spennende prosjekt for oss, og vi har også fått en tidslomme for et innlegg tidlig på dagen, hvor vi altså skal snakke studentenes sak. Nå har vi igjen muligheten til å være med og utgjøre en forskjell, og vi håper naturligvis å nå ut til så mange som mulig.

Har du på noen måte en undervisningsrolle ved universitetet? Kom på Tekped da vel!

Muntlig eksamen

I de siste ukene har eksamen ved NTNU vært en sentral problemstilling for oss i Altund. Blant annet diskuteres ulike eksamensformer, evaluering av eksamen, kvalitetssikring og studenters klagerett. Under forrige møte streifet vi innom muntlig eksamen og studentens rettigheter i forbindelse med dette. Vi ønsket dermed å undersøke nærmere hvordan prosedyren i forbindelse med klagerett fungerer, og etter en rask research på innsida.ntnu.no fikk undertegnede følgende presentert under punkt Begrunnelse og klage:

 

 

«Du kan ikke klage på bedømmelse av muntlig eksamen. Det samme gjelder annen bedømmelse som på grunn av prøvens art (for eksempel praksisopplæring) ikke lar seg etterprøve.»

I en ideell verden hadde vi helst sett at studenter har de samme mulighetene under muntlig så vel som på skriftlig eksamen, altså muligheten til å klage på karakter, men per dags dato og med dagens ordning er det forståelig at denne klagemuligheten ikke umiddelbart kan endres på. Like fullt fortjener dette temaet i aller høyeste grad oppmerksomhet. Om vi zoomer nærmere inn på denne såkalte ikke-eksisterende muligheten for etterprøvbarhet kan det settes spørsmålstegn ved enkelte aspekter. Selv har undertegnede ved samtlige gjennomførte muntlige eksamener ved ISL opplevd at det sitter en referent til stede sammen med sensor, som nødvendigvis noterer seg aktuelle spørsmål, svar som avgis og som dermed kan kartlegge seg et mer eller mindre tydelig bilde av hvordan studenten håndterer situasjonen.

 

Uvisst forblir om dette er standard prosedyre ved NTNU (verken ntnu.no eller Google kunne gi noe fornuftig svar), men om dette er tilfelle, burde denne etterprøvbarheten tas nærmere i betraktning. Om sensor har tilgang på en skriftlig oversikt over seansen, burde dette kunne brukes til etterprøving, forutsatt at referenten gjør jobben skikkelig! Et annet alternativ hadde vært å filme eller å gjøre et lydopptak under eksamen, noe som selvsagt må klargjøres mellom sensor og student på forhånd.

 

Det står og faller på tilgang til besvarelse, men etter Altunds mening bør alle ha like muligheter til å klage på vurdering, samme hvilken vurderingsform. Selv om dette er et område som ligger et stykke unna Altunds mandat, fortjener som sagt denne saken en god diskusjon, særs fordi denne eksamensformen for mange studenter er eneste alternativ, hvorav studenter med lese- og skrivevansker utgjør en stor andel. Hvorfor skal ikke denne gruppen ha de samme mulighetene som andre studente

Eksamensevaluering

Referansegrupperapport

I alle emner på NTNU skal det, ved semesterstart, opprettes en referansegruppe bestående av minimum tre studenter. Sammen med foreleser møtes disse to til tre ganger i løpet av semesteret for å diskutere/evaluere emnet og studentene skal ende opp med å levere en referansegrupperapport til forleser. Denne referansegrupperapporten bør/skal

 • ha fokus på konstruktive tilbakemeldinger med utgangspunkt i sammenhengen mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering, i tillegg til forslag til enkle justeringer som kan øke læringsutbyttet.
 • legges ved emnerapporten og vil gå videre både til instituttleder og studieprogramleder(e) for program emnet inngår i. Slik når studentenes tilbakemeldinger fram til de som har ansvar for å følge opp.

En svakhet ved denne ordningen er at siste møtene avholdes i god tid før eksamenstid og evaluering av selve eksamen kommer ikke med. Det blir altså satt mye fokus på forelesninger, god pensumlitteratur, forelesers formidlingsevne og øvingsopplegg, men altså ikke selve eksamen og dens relevans i forhold til de nevnte punktene.

 

Hva synes du om at eksamen ikke evalueres av studenter?

digital-eksamen-ordsky3

Prosjekt for AltUnd

Dette med kvalitetssikring av eksamen og eksamensevaluering er noe som engasjerer oss i AltUnd, og vi har derfor valgt dette som ett av våre nye prosjekter for 2014. Vi ønsker å sette fokus på etter-evaluering av emner og eksamen. I første omgang skal vi selvsagt kartlegge rutiner, se på muligheter og kanskje se strykemner i forbindelse med dette.

Senere vil det være ønskelig å få i gang et pilotprosjekt og vi må da sjekke mulighetene for å utvide referansegruppetiden til å gjelde til etter eksamen, muligheten for å gjøre et standardskjema for eksamensevalurering på It’s learning tilgjengelig i samtlige emner og/eller andre muligheter.

Ønsker du å lese mer om referansegruppeordningen og kvalitetssikring ved NTNU sjekk ut HER 

Har du innspill må du gjerne dele de med oss.

Invitasjon til bidrag til mangfoldskonferansen

Kjære mottaker,

Høyere utdanning opplever et stadig større mangfold på en rekke felt, som etnisitet, språk, religion, studiekultur og læringsatferd. Dette åpner nye, utfordrende læringsmuligheter, men skaper også en rekke utfordringer. Hvordan kan vi bidra til gode og meningsfylte læringsmiljø for alle studentene våre? Disse og mange andre spørsmål blir adressert i NTNUs Mangfoldskonferanse 16.-17- september 2014.

NTNU inviterer deg med dette som mulig bidragsyter til parallelsesjoner, eller som vanlig deltaker. Konferansen passer for alle tilsatte i høyere utdanning, undervisere så vel som administratorer og studenter.

På konferansen blir NTNUs pågående utviklingsprosjekter innen mangfold presentert og diskutert i tillegg til internasjonale keynotes. Spesielt gleder vi oss til bidrag fra andre norske institusjoner – hva skjer rundt om, hva har dere lyktes med, og hvilke utfordringer står igjen? I tillegg kan dere se fram til spennende sesjoner med NTNUs internasjonalt kjente ekspert, Jude Carroll fra Oxford.

Tidsfristene er 15.mars for innsending av abstracts, og 1. juni for påmelding som deltaker. All nødvendig informasjon finner dere på denne lenken http://diversity.svt.ntnu.no/SitePages/Home.aspx .

På vegne av arrangementskomiteen,

Vidar Gynnild

Prof., NTNU

………………….

Dear Recipient,

Higher education institutions are exposed to an ever increasing diversity in a range of areas, such as ethnicity, language, religion  and cultures of teaching and learning.  This generates novel learning opportunities as well as challenges of different kinds. – How can we contribute to positive and inspiring learning environments for all students? This and other questions will be addressed during NTNU’s Diversity Conference on 16 – 17 September 2014.

You are hereby cordially invited to submit an abstract to be considered for parallel sessions, or to register as an ordinary delegate. The conference will be of interest to all stakeholders in higher education – professors as well as administrative staff and students.

International keynotes are given in addition to presentations and discussions of NTNU’s diversity projects. In particular, we encourage contributions from other institutions – what is going on, what are your successes, and which issues remain to be resolved? Finally, you will be pleased to attend exciting sessions with NTNU’s expert on internationalization and diversity, Jude Carroll from Oxford.

Abstract submissions are due by 15 March 2014. Please sign up for the conference by 1 June 2014. Please check http://diversity.svt.ntnu.no/SitePages/Home.aspx  for additional information.

On behalf of the organizers,

Vidar Gynnild

Prof., Head of NTNU’s Diversity Project

AltUnd og studentene

Først vil AltUnd ønske dere velkommen inn i 2014. Dette blir et nytt og spennende år for NTNU og for AltUnd. Et nytt år bringer ofte med seg endringer og nye tanker og ideer. Vi i AltUnd har også tenkt å bli litt «nyere” For å bli litt synlige skal vi utarbeide en ny logo og en mer åpen og synligere profil mot studenter og ansatte. Vi ønsker å få innspill og tanker til nye prosjekter og ting vi kan gjennomføre for en bedre studiehverdag. Send gjerne inn deres tanker og ideer til oss eller kom på stand og slå av en prat.

0ef751ce2cbc7b5b74630ccd1b10aba2_1.image.0x780_q85_upscale

 

AltUnd jobber hardt med prosjekter rundt store spørsmål, som referansegruppeordningen , universell utforming, E-læringsplattformer og gjennomføring av en rekke kurs og prosjekter. Hva vil du at vi skal jobbe med?

Hva vi gjør er neppe et mysterium for leserne av denne bloggen, men vi må nå ut til flere studenter og ansatte slik at vi kan få enda bedre forståelse for hva som må gjøres; et av de tiltakene vi har kommet med er å synliggjøre oss igjennom å stå på stand. I starten av februar vil vi stå på stand i gata på Dragvoll. Der kan dere møte oss, snakke med oss om de sakene du har på hjertet og vi kan fortelle om de prosjekter vi jobber med og har jobbet med tidligere. Dette blir en gylden måte for oss til å få de gode og aktuelle sakene som angår nettopp studentene ved NTNU.

Vi legger ut en oversikt over når og hvor vi holder stand litt senere, med litt informasjon om de prosjektene vi holder på med nå.

Vi ser frem til gode samtaler og gode forslag!

- Even

Møtereferater 2014

Her finner dere referater fra møtene våre. AltUnd har møte hver fredag fra klokken 14.30-16:15 hos UNIPED på Gløshaugen, NTNU.

På disse møtene tar vi opp forskjellige saker som vi har jobbet med, som vi har lyst å jobbe videre med eller som vi tror kan være interessante  for oss.

Bakgrunnen til at vi publiserer møtereferatene våre er strategien NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende, som ble vedtatt av NTNUs styre i 2006. NTNUs verdigrunnlag kommer til uttrykk gjennom strategiplanen “Kreativ, konstruktiv, kritisk” fra 2001. Det skrives at NTNU bygger på grunnleggende demokratiske ideer om universitetet som en kritisk og uavhengig samfunnsinstitusjon. Åpenhet og høy etisk bevissthet skal prege hele NTNUs virksomhet.

Vi vil gjerne at dere som viser interesse for møtereferatene våre kommer med innspill eller forslag, enten til nye saker dere mener AltUnd burde ta opp eller kanskje tips og ideer om hvordan vi kunne gå videre med en aktuell sak. Alle innspill er velkomne.

Referatene fra 2014 finner du her:

Referat fra møte 17.03.2014

Referat fra møte 10.03.2014

Referat fra møte 03.03.2014

Referat fra møte 24.02.2014

Referat fra møte 17.02.2014

Referat fra møte 10.02.2014

Referat fra møte 27.01.2014

Referat fra møte 20.01.2014

Referat fra møte 14.01.2014

Eldre referater:

Referater fra 2013

Referater fra 2012

Referater fra 2011

Gruppekarakter

Eksperter i Team (EiT) er et fag NTNU er stolt av, og næringslivet imponert over. Det er obligatorisk på de fleste masterprogram, og skal være en utfordrende innføring i samarbeid i team, og aller helst skal dette teamet være tverrfaglig.

Om du ønsker å lese om hvordan EiT fungerer, se her. Dette innlegget handler om EiT sitt karaktersystem.

I Eksperter i Team gis det en felles karakter for hele gruppa. Denne karakteren er delt 50/50 mellom en prosjektrapport og en prosessrapport. Disse rapportene er som navnene tilsier en rapport om selve prosjektet som gruppa har jobbet med, og en rapport som beskriver prosessen som førte frem til denne rapporten. Disse rapportene skal skrives av en samlet gruppe.

Enkelte opplever det som et problem at det gis en felles karakter som finner veien til vitnemålet, og ingen individuell vurdering. De jeg har snakket med som opplever dette som et problem er spesielt de studentene som allerede har et høyt karaktersnitt, jobber mot en doktorgrad, og er bekymret for karakteren i EiT som de føler kan være utenfor deres kontroll.

Samtidig poengteres det fra ledelsen i EiT at gjensidig avhengighet er viktig for et team, og at dette oppnås ved at det gis en felles karakter. Dette er et viktig poeng med tanke på at noe av hensikten med EiT er at man skal skape et godt gruppesamarbeid.

Ytterligere et problem med denne ordningen er at man ikke nødvendigvis har adgang til å klage på karakteren, fordi dette også skal være en gruppeavgjørelse. Noe som altså betyr at retten til å klage blir innskrenket.

En samlet karakter er sannsynligvis et veldig godt virkemiddel for å stimulere til samarbeid. Likevel er det problematisk om ulik innsats i gruppen leder til en samlet karakter. Det er i det hele tatt litt merkelig å bruke det vanlige karaktersystemet i denne sammenhengen. EiT er et fag som ikke følger normen i gjennomføring, kanskje kan man tjene på å tenke utenfor boksen når det gjelder eksaminering også?

Andre boller?

I de 66 årene statens lånekasse for høyere utdanning har eksistert har studenter i Norge vært velsignet med muligheten til et månedlig tilskudd i studiehverdagen. Så langt så vel. Men til tross, har dette sparsomme tilskuddet så lenge vi kan huske aldri tilsvart et gjennomsnittlig månedsbudsjett. Dette har som kjent hatt sine ringvirkninger; jobb ved siden av studiene, utsettelse av eksamen, ikke fullført innen normert tid, dårligere karakterer og læringsutbytte, læringsmiljø. Et berg av assosiasjoner vi tradisjonelt sett forbinder med studiehverdagen.

Men nå har det jammen meg skjedd!!

De rød-grønne brillierte på sine siste dager med å presentere et statsbudsjett hvor det heter seg at studiestøtten skal økes med en måned. Dette vil forhåpentligvis bidra til å støtte idealet ”heltidsstudenten” og rette opp de «uglamorøse» assosiasjonene som forbindes med studietilværelsen.

Dette høres jo flott ut. Men skal vi sluke denne gleden rå og ignorere mulige konsekvenser? Det finnes utvilsomt et eller flere aber i alle situasjoner hvor penger er involvert. For det første; glem for all del ikke at makten nå er overført til en regjering ledet av to kapitalistorienterte partier. Med flere penger i lommen har studenten muligens råd til å bo litt dyrere, spise litt finere, samt reise og shoppe som de selv vil. Vil muligens vår nye regjering like å tro. Så flott! La oss gjøre det mulig å skru opp husleien, slik at alle private utleiere kan tjene ekstra! Nå har jo studentene råd til det, eller hur?

Dette vil utvilsomt få ringvirkninger som ikke er til å unngå. På tide med seriøse reguleringer og en klar definisjon av takhøyden for utleiepris!

Norskundervisning og integrering for utvekslingsstudenter ved NTNU

Norskundervisning og integrering for utvekslingsstudenter ved NTNU.

De siste tiårene har Norge opplevd en stor økning i antall utvekslingselever ved norske skoler og universiteter. Trondheim, som en stor og viktig studentby, er intet unntak. Her er det et miljø og en rekke tilbud som bidrar til å integrere dem. UKA, Samfundet, NTNUi og IsFit er noe som kan nevnes. Dette er veldig flott, men gjøres det nok for å sikre en god integrering av utvelsklingsstudentene? Og hvilken rolle spille norskopplæringen i denne sammenhengen? Vi i AltUnd har ikke som mål å rette kritikk mot noen, men ønsker å rette oppmerksomheten på dette!

 

Samhold

 

Årsaken til at denne saken har kommer opp igjen er personlige erfaringer med utvekslingselever som føler integreringen ikke er god nok idag og de «faller ut» av mye sosialt pga språkvansker. Anette Hoel og Kristoffer Koch, som er tidligere Altundmedlemmer, har hatt hovedansvaret for dette prosjektet i 2009. De var våren 2009 i kontakt med både International Student Union (ISU), PLU og Internasjonal seksjon på grunn av den mangelfulle norskopplæringen NTNU og Trondheim har å tilby utvekslingsstudenter og andre fremmedspråklige ved universitetet. I løpet av møtene kom de frem til at det da var et behov for et bedre tilbud til utvekslingsstudentene og diskuterte mulighetene som ligger i å benytte multimediesenteret til NTNU og legge ut videokurs i norsk. På grunn av manglende kontaktperson til norskkursene stoppet dette prosjektet litt opp den gang da. Nå blåser vi liv i det igjen!

 

Det er ingen tvil om at en rekke av utvekslingselevene trives godt i Norge og Trondheim i sin studietid, men føler de seg integrerte? Det er nemlig fremdels slik at mange utveksligsstudenter bor sammen (gjerne på Moholt), og kun omgås andre utvekslingsstudenter. De går ett år, eller lengere, ved NTNU uten å sitte igjen med en eneste norsk kontakt/venn. Igjen: Dette gjelder ikke alle, men det er dessverre en trend! Hvorfor? Og hva kan vi gjøre?

 

Noe av det vi i Altund har rettet fokus mot i løpet av høsten er norskopplæringen er ved NTNU for utvekslingsstudenter. Hvordan forgår det i dag? Er den tilstrekkelig? Vi tror bedre språkforståelse vil kunne være èn løsning, en inngangport til integrering. Vi er i fremdeles i en veldig tidlig fase, og er i kontakt med ISU og Internasjonal sektor for å kartlegge dagens status for å kunne se på hva som kan forbedres.

 

Det vil bli spennede å jobbe med dett videre. Skulle du, som leser, ha noen innspill, kommentarer eller meninger, tas de i mot med takk!

 

Maria Foshuag

Ny rektor – nytt fokus

NTNU fikk i løpet av sommeren ny rektor. Det første møtet med de nye studentene, immatrikuleringen i august, ga et signal om at det nye rektoratet ønsker fokus og debatt rundt undervisning og læring. Allerede en liten måned etterpå ble dette fulgt opp med millioner til innovative undervisningsformer. I tillegg til dette er det synbart flere utspill om utdanning, læring og undervisning på rektoratets blogg, samt rektors egen twitterkonto. Dette ønsker selvsagt vi i AltUnd hjertelig velkommen.

Gunnar Bovim - rektor ved NTNU.

Gunnar Bovim – NTNUs nye rektor.

Undervisning er også et fagfelt, ikke bare en rutineoppgave som gjøres unna for å få tid til å forske. Dette tror vi mange er enige i. Samtidig har det vært en oppgave som kanskje ikke har blitt prioritert like høyt som forskning, ettersom det verken har gitt særlig heder og ære eller klingende mynt i kassa. Her har det blitt tatt grep, blant annet gjennom opprettelsen av Sentre for fremragende utdanning (SFU). Det blir spennende å se om denne ordningen drypper litt på NTNU fremover. Vi håper flere slike tiltak iverksettes, også lokalt ved NTNU. Det skal lønne seg å drive god undervisning og utdanning. Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov, derfor er alternative og varierte undervisningsformer en nødvendighet for å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flest mulig. Også her skjer det positive ting, som blant annet NTNUs fagdag om bruk av teknologi i undervisningen.

AltUnd ønsker den nye rektoren og debatten om fremtidens undervisningsformer velkommen og ser fram til et godt samarbeid!

Konsulentforelsere og leiepedagoger

Etter snart tre år på sivilingeniørutdanningen på Gløshaugen føler jeg at jeg har fått et solid akademisk fundament innen realfag i retning teknologisk anvendelse, men jeg merker nå at jeg blir stadig mer faglig spesialisert for hvert semester som går. Dette er selvsagt en uunngåelig konsekvens av universitetets ambisjon om å utdanne landets beste teknologer; de skal fungere både som anvendelige og erfarne lagspillere såvel som fagpersoner med spisskompetanse innen sitt felt. Denne spesialiseringen stiller naturligvis betydelige krav til rammeverket for opplæringen, forskjellige fra for de typiske “fellesfagene”.

Ettersom tiden gikk og klassene ble mindre, har den grunnleggende undervisningsformen forblitt den samme. Vi går i forelesninger og leverer øvinger, men pensum og læremål har fått en svært annerledes karakter. Stoffet som blir formidlet er av en natur som både krever forkunnskaper og evne til abstraksjon og selvstendig tenking hos studenten, men som krever enda større kompetanse og gjerne også årevis med praktisk erfaring fra industrien for forelesers del. Da sier det seg selv at å finne kompetent undervisningspersonell til spesialiserte teknologiemner ikke er en lett jobb.

diff

Den triste realitet er at det som en konsekvens er proporsjonalt vanskeligere å stille krav til aktuelle undervisningskandidaters kompetanse som faglærere og pedagoger med fullt eller delvis ansvar for gjennomføringen av et emne. Da disse foreleserne fra hva jeg har erfart i stor grad “leies inn” for å konsultere, sidestilt med øvrige profesjonelle engasjement, synes det ofte å oppstå problemer når det kommer til kontinuitet og struktur i faget dersom disse overlates for mye ansvar. Undertegnedes oppfatning er at de har svært varierende erfaring og kunnskap både når det kommer til universitetets rutiner for gjennomføring og organisering av emner såvel som pedagogikk og didaktikk i selve forelesningene, men må dette kanskje være å forvente, utfordringene tatt i betraktning?

Dette er et tema vi i AltUnd er bevisste på og som jeg vil følge opp i mitt videre arbeid, men også et tema som allerede er på dagsplanen i Uniped hvor det taes til følge gjennom styrking av organisasjonen med to nye stillinger knyttet til fagspesifikk didaktikk – udelt positivt for mine medstudenter, og spennende for AltUnd.

Forventninger…

Hva tenkte du idet du fant ut at du ville studere økonomi? Eller astrofysikk? Eller lingvistikk for den saks skyld?

I pre-studiefasen, altså der man befinner seg før man har begynt på sin respektive utdanningsinstitusjon, er man som regel på jakt etter mer eller mindre nyttig og relevant informasjon som forhåpentligvis kan motivere og bidra til å sette mål for pre-studenten. Informasjonskanaler finnes det i fleng; utdanningsmessa, skolebesøk, campusomvisning og ytterligere markedsføring for å nevne noe. En annen, og minst like viktig kanal (kanskje den viktigste) er selve studiebeskrivelsen og enkeltemnebeskrivelsene som ligger på nett. I mitt forrige liv som pre-student gikk jeg samvittighetsfullt gjennom disse beskrivelsene innenfor mitt studievalg, men opplevde utover semesteret at mange av emnebeskrivelsene ikke bare var overfladiske, men også til dels ukorrekte. Dette bidro til å senke motivasjonen min betraktelig med tanke på at jeg hadde forventet noe ganske annet. På mange bachelorgrader har studenten mulighet til å melde seg opp i såkalte ”frie emner” for å fylle på med studiepoeng. Dette er positivt og kan bidra til at flere små (les: nesten utdødde) emner har muligheten til å overleve. Samtidig er ikke disse emnene obligatoriske og dermed kan studentene når som helst melde seg av uten at det utgjør noen større skade. Jeg kan se for meg at dette ofte forekommer når emnebeskrivelsen enten er for dårlig eller ikke stemmer overens med det faktiske innholdet. Dette er selvsagt ikke den eneste grunnen, men undertegnede ser potensialer for oppdateringer både her og der. Det skulle i grunnen ikke være for mye å forlange å få vite hva vi går til.

Kahoot!

Det er på tide å skrive litt om noe positivt som foregår på NTNU. Vi i AltUnd har et par ganger i løpet av våren blitt spurt flere ganger om vi kjenner til noen ekstra engasjerte forelesere. Personlig kommer jeg ofte tilbake til emnet Programvarearkitektur som jeg har gleden av å ta i vår. I dette emnet blir det tatt i bruk utradisjonelle undervisningsmetoder som det settes stor pris på her i gården. Kjernen i å aktivere studentene ligger i et interaktivt spørrespill som spilles av studentene i forelesningene. Dette foregår slik at studentene får en kort nettadresse til spillet, en pin-kode som peker til akkurat den runden som skal spilles nå og deretter velger et brukernavn og man er i gang. Spørsmålene er hentet fra stoffet som nettopp har blitt undervist, typisk har man 30-35 minutter med undervisning og 10-15 minutter med spørsmål. Mellom hver runde blir det vist en high-score liste som viser de fem som har mest poeng hittil. Etter alle spørsmålene blir det kåret en vinner. 

Tanken er at studentene vil følge bedre med når de vet at det kommer spørsmål om akkurat det som foreleses om senere. Det at det ikke gis karakterer, men bare er en artig måte å repetere og oppsummere stoffet som har blitt gjennomgått i forelesningene gjør at det er lystbetont og gøy, og deltagelsen har vært høy gjennom hele semesteret. 

Image

Omtrent akkurat slik ser det ut. Neida. Men det er artig.

Jeg er personlig meget positivt til dette av flere grunner. Det er positivt at det tas i bruk ny teknologi, det er positivt at det gis et incentiv for å møte opp på forelesninger, det er positivt at det tas i bruk ny teknologi for å fornye en ellers gammeldags undervisningssituasjon og sist men størst, det er meget fornøyelig å møte forelesere som tar undervisningen sin på alvor og virkelig legger en innsats for god kunnskapsformidling. Mer av dette!

Itslearning og andre onder

NTNUs bruk av Itslearning som e-læringssystem/learning management system (LMS) møter mye sukk og akk hos studenter og muligens også forelesere. Systemet er rotete, det er vanskelig å få tak i informasjonen du søker etter og funksjonene virker utdaterte for de som er vant til å bruke nettfora, sosiale medier og andre tjenesteleverandører. NTNU gjør kontinuerlige vurderinger om bruk av LMS, og en slik runde pågår også nå.

Problemet med å ikke ha utviklet sitt eget LMS, er at mulighetene da begrenser seg til hyllevare. De to største aktørene på markedet er Fronter og nevnte Itslearning. Disse er tungt inne hos høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, som i sum utgjør en relativt stor kundegruppe. Undertegnede kjenner ikke stort til hvordan samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og disse leverandørene foregår, men noe må jo være årsaken til at de forlenger kontraktene gang på gang.

En kjennsgjerning er at både Itslearning og Fronter er dårlige med tanke på tilgjengelighet og universell utforming. Navigasjonen er lite intuitiv, strukturen er rotete og koden er laget på en måte som gjør det vanskelig for digitale hjelpemidler å lese det som presenteres. Også med tanke på åpen og gratis kunnskap er systemene dårlige – særlig Itslearning er veldig restriktive på hvem som har tilgang til kursmateriell. Dette gjør det vanskelig for potensielle studenter å sjekke ut emner de vurderer å ta.

Muligens er kundeservicen eller noe annet såpass godt at institusjonene fortsetter å arbeide med disse leverandørene. Likevel bør det være på tide å stille tøffere krav til leverandørene; om ikke systemene gjøres mer tilgjengelige og åpne, vil en søke etter nye løsninger. Det er på tide med en reell konkurranse.

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.