Årsrapport 2011

altund@list.stud.ntnu.no

https://altund.wordpress.com/

Studentbygg II*245, Alfred Getz vei 1

Årsrapport 2011

AltUnd, studentgruppa for alternativ undervisning

Medlemmer

Våren 2011

Katja Hakel (HF)

Marte Try (DMF)

Marius Rokstad (IVT)

Ingrid Tjåland Ødegård (AB)

Randi Austlid Fjeldtvedt (AB)

Tonje Frafjord (SVT)

Bjørnar Kvernevik (NT)

Høsten 2011

Marius Rokstad (IVT)

Katja Hakel (HF)

Tonje Frafjord (SVT)

Bjørnar Kvernevik (DMF)

Stine Marie Aspen Owesen (SVT)

Andreas Hagen (IME)

Nye medlemmer

Marte Try sluttet i AltUnd etter sine to år med bindingstid, våren 2011. Randi Austlid Fjeldtvedt ønsket å ta et utvekslingssemester i utlandet, derfor ble hun løst fra kontrakten sin etter 1,5 år i AltUnd, våren 2011. Ingrid Tjåland Ødegård avsluttet også arbeidet sitt i AltUnd denne våren. Bjørnar Kvernevik skiftet fakultet og begynte på DMF høsten 2011. Stig André Kristiansen, Stine Marie Aspen Owesen og Andreas Hagen kom inn som nye medlemmer fra

høsten 2011. Da Stig André Kristiansen måtte slutte i oktober, hadde vi en ny stillingsutlysning i november, og Maria Nissrin Foshaug ble ansatt med tiltredelse i januar, 2012. Det er bestemt at Marius Møller Rokstad fortsetter sitt arbeid utenifra med kommunikasjon med AltUnd over Skype og per mail, våren 2012.

Ansvarsområder

Ingrid T. Ødegård: Tekna, FTR, UBIT, Studentservice, Memokurs

Marte Try: Innsida.2.0

Randi Austlid Fjeldtvedt: Pedagogisk forum, referansegrupper

Katja Hakel: Kvass, Aktualisering av AltUnd, Kontaktperson Innsida2.0, Stillingsutlysninger

Marius Rokstad: Tilrettelegging

Tonje Frafjord: Medarbeidersamtalen ved NTNU

Bjørnar Kvernevik: Strykemner, STi, Studentassistenter

Stine Marie Aspen Owesen: Blokkundervisning

Andreas Hagen: Frafall fra forelesning, koordinator for nytt informasjonshefte for referansestudenter

Konferanser

I løpet av året har AltUnd deltatt på flere seminarer, workshops, møter og konferanser, eksempelvis:

Møter med PLU:

Vi har hatt møter med PLU både i vårsemesteret og i høstsemesteret for å presentere de nye medlemmene, lære mer om Uniped og for å presentere prosjektene vi arbeider med. Det ble også drøftet hvorvidt Uniped kan være til hjelp i videreføringen av prosjekter i fremtiden.

Møter med Per Hovde vedr. Innsida2.0:

Vi har hatt møter med Per Hovde som er prosjektleder for Innsida2.0. AltUnd har balnt annetr deltatt i utprøvingen av nye innsida2.0 siden høsten 2011.

Møter i prosjektgruppe for utarbeidelse av policy for universell utforming av IKT-tjenester ved NTNU:

Vi har deltatt på tre av møtene i prosjektgruppa, og kommet med innspill i løpet av utarbeidelsesprosessen til det endelige policydokumentet.

Videreføring av prosjekter

Memokurs

Det har ikke blitt arrangert memokurs høsten 2011, men andre muligheter vurderes for tiden, for eksempel å arrangere kurs i regi av NTNU-ansatte.

Innsida 2.0

Vi har hatt jevnlig kontakt med Per Hovde som er prosjektleder for Innsida 2.0. Siden høsten 2011 har vi hatt tilgang til den foreløpige testsiden til Innsida2.0.

Tilrettelegging ved NTNU

Marius Rokstad har hatt hovedansvaret for dette prosjektet.

Dette prosjektet begynte som en innledende studie for å kartlegge hvordan NTNU tilrettelegger for at studenter med langvarig sykdom og/eller funksjonsnedsettelser skal kunne følge en normal studieprogresjon. Konklusjonen fra dette arbeidet er at at selv om det finnes et rikt tilbud, er det ofte vanskelig for studentene å finne fra til de tilbudene som eksisterer. Arbeidet har det siste året derfor dreid mot deltakelse i råd og arbeidsgrupper på NTNU, og fremme informasjonspredning om tilretteleggingstilbudene.

Marius har vært med i Råd for studenter med funksjonsnedsettelser (RFSF) i 2011, og deltatt på tre av møtene. I tillegg har han vært representert i arbeidsgruppen for utarbeidelse av et policydokument for universell utforming av IKT-tjenestene på NTNU.

I løpet av 2011 har også kontakten med Universell blitt opprettet.

Akademisk skriving

På bakgrunn av Katjas kartlegging av studentenes erfaringer med oppgaveskriving og skrivetrening, innhentet Tonje Frafjord informasjon fra evalueringer av Humstart, med det formålet å se på om deres bruk av skrivekurs for nye studenter kunne være attraktive tilbud ved andre studier. Tonje henvendte seg også per mail til de ulike fakultetene, som et forsøk på kartlegge hvilke tiltak som finnes for å ivareta studentenes praktiske trening i skriveferdigheter. Hun fikk svar fra få fakulteter. Det ble vanskelig å komme videre i arbeidet og prosjektet har stått på vent.

AltUnd har diskutert muligheten for å arrangere en kick-off for masterstudenter ved Dragvoll som skal begynne å skrive masteroppgaven. Dette arrangementet er tenkt å innebære korte foredrag/seminar om temaer med innblikk i spørsmål som studentene kan sitte med. Arrangementet er tenkt å være en skags kick-off for studentetne til å komme i gang med skriveprosessen. Det ble snaut med tid å få det gjennomført i 2011, så vi planlegger å utsette dette til høstsemesteret, 2012.

Referansegrupper / KVASS

Våren 2011 videreførte Randi Austlid Fjeldtvedt og Katja Hakel prosjektet om referansegrupper og KVASS. Randi var aktiv i utformingen av hvordan emneevalueringer og kvalitetssikringen av emner ved AB-fakultet skulle benyttes, våren 2011. Katja Hakel så på muligheten til å publisere tilbakemeldinger/emneevalueringer av emner obligatoriske, og da spesielt med tanke på forbedringen av perspektivemner. På møtet med Uniped høsten 2011 fikk AltUnd se de nye KVASS-verktøyene som skal implementeres snart og skal bruke disse i videreføringen av prosjektet.

Åpenhet og synlighet av AltUnd

I høsten 2010 hadde AltUndv bestemt seg for å gjøre AltUnd mer synlig for studenter for å kunne få nye og viktige innspill angående eksisterende prosjekter, eller forslag til nye prosjekter. Nye møtereferater ble lagt ut etter hvert møte i henhold til NTNU sin policy om åpenhet. Aktualiseringen av AltUnd ble videreført i høsten 2011, ved at bloggen vår, som er koblet opp mot http://org.ntnu.no/altund/ eller som er direkte tilgjengelig på https://altund.wordpress.com/, fikk et mer ryddig utseende og en bedre struktur. I tillegg har Katja Hakel høsten 2011 jobbet med et introduksjons/informasjonshefte for AltUnd for å gjøre det lettere for nye medlemmer å bli integrert i AltUnd.

Strykemner

AltUnd gjennomførte i løpet av høsten 2010 og våren 2011 et prosjekt med tittelen «Strykemner». Rapporten i sin helhet kan finnes på AltUnd sin blogg og lastes ned på https://altund.files.wordpress.com/2011/05/rapport-strykemner.pdf.

Hovedfunnene fra rapporten kan oppsummeres under følgende bombepunkt:

 I perioden 2007-2009 fantes det i snitt 42 emner ved NTNU som i følge våre definisjoner kan omtales som «strykemner».

 Det fakultetet med flest antall strykemner er IME. Dette er også det fakultetet med høyest gjennomsnittlig strykprosent ved NTNU.

 Den totale strykprosent for NTNU i perioden 2007-2009 er i snitt 8,9 %. IME, NT og HF ligger over dette snittet, mens de andre fakultetene ligger under.

 Det er særlig Institutt for matematiske fag (IMF) som tilbyr strykemner. Institutt for fysikk (IFF) og Psykologisk institutt (PSI) tilbyr også flere strykemner hver.

 De fleste fakultetene har ikke mål eller strategier for gjennomføringsgrad på emnenivå.

Prosjektet opplevdes som meget vellykket da det førte til debatter både lokalt og nasjonalt, gjennom blant annet oppslag og lederartikkel i Universitetsavisa og oppslag i Dagens Næringsliv. Utenom rapporten og medieoppslagene er det vanskelig å presentere målbare resultater, men dette er uansett en form for langsiktig arbeid hvor vi håper å ha bidratt positivt.

Nye prosjekter

Studentassistenter

AltUnd har ønsket å sette fokus på det arbeidet som gjøres av studentassistenter ved NTNU. Dette er et prosjekt som i tillegg til å omfatte AltUnds mandat med tanke på studiekvalitet, også har oppmerksomhet studentpolitisk gjennom blant annet Studenttinget. Prosjektet er foreløpig under utarbeidelse, men momenter som blant annet kåring av årets studentassistent er allerede bestemt å gjennomføre som en del av en ønsket oppmerksomhet på den gode læringen som foregår mellom student og studentassistent. Videre er det også ønskelig å bidra til å gjøre ordningen bedre gjennom blant annet å se på vilkår rundt opplæring og bruk av studentassistenter. Dette gjøres i tett samarbeid med Studenttinget.

Begrunnelse og klagesensur

En spørreundersøkelse vedrørende begrunnelse for og klage på eksamenssensur er blitt sendt ut til fakultetene på NTNU, for å kartlegge omfanget av klaging og de enkelte fagmiljøenes praksis og holdning til klagebehandling. Resultatene av spørreundersøkelsen avventes.

Blokkundervisning

Stine Owesen har høsten 2011 sett på undervisningsformen blokk/bolkundervisning, og om dette eventuelt kunne prøves ut ved NTNU. Bolkundervisning er en undervisningsform der semesteret blir delt opp i ‘bolker’, som består av ett fag hver. Etter hver bolk holdes en avsluttende eksamen, og man har gjerne en pause på 4-5 dager mellom bolkene. Det er laget et skriv som omhandler den innhentede informasjonen om denne undervisningsformen, men det er ikke planlagt å gå videre på dette prosjektet per nå.

Medarbeidersamtalen ved NTNU

AltUnd ser medarbeidersamtalen som et utgangspunkt for ledernes oversikt over forelesernes opplevelser av undervisningssituasjonen, og eventuelt deres ønsker om oppfølging eller kompetanseutvikling. Tonje Frafjord har satt seg inn i dagens praksis for medarbeidersamtaler ved NTNU. Hun har startet å utarbeide et forslag til endringer/kommentar for veiledningsheftet for medarbeidersamtalen.

Frafall ved forelesninger og bruk av referansegrupper

Andreas Hagen har høsten 2012 prøvd å kartlegge hvort stort frafall det er ved forelesninger ved grunnemner på sivilingeniør-studiet. Det er også iverksatt et tiltak for å undersøke måter man kan forbedre referansegruppeordningen med fokus på hvordan man kan få forelesere til å se på ordningen som en resurs og ikke en plikt. Mot slutten av semesteret arrangerte Andreas en tankesmie hvor hele gruppen i plenum diskuterte det nåværende referansegruppeheftet utarbeidet av studenttinget og på hvilke måter dette kan forbedres med tanke på å få mest mulig ut av referansegruppemøtet.