Årsrapport 2011

altund@list.stud.ntnu.no

https://altund.wordpress.com/

Studentbygg II*245, Alfred Getz vei 1

Årsrapport 2011

AltUnd, studentgruppa for alternativ undervisning

Medlemmer

Våren 2011

Katja Hakel (HF)

Marte Try (DMF)

Marius Rokstad (IVT)

Ingrid Tjåland Ødegård (AB)

Randi Austlid Fjeldtvedt (AB)

Tonje Frafjord (SVT)

Bjørnar Kvernevik (NT)

Høsten 2011

Marius Rokstad (IVT)

Katja Hakel (HF)

Tonje Frafjord (SVT)

Bjørnar Kvernevik (DMF)

Stine Marie Aspen Owesen (SVT)

Andreas Hagen (IME)

Nye medlemmer

Marte Try sluttet i AltUnd etter sine to år med bindingstid, våren 2011. Randi Austlid Fjeldtvedt ønsket å ta et utvekslingssemester i utlandet, derfor ble hun løst fra kontrakten sin etter 1,5 år i AltUnd, våren 2011. Ingrid Tjåland Ødegård avsluttet også arbeidet sitt i AltUnd denne våren. Bjørnar Kvernevik skiftet fakultet og begynte på DMF høsten 2011. Stig André Kristiansen, Stine Marie Aspen Owesen og Andreas Hagen kom inn som nye medlemmer fra

høsten 2011. Da Stig André Kristiansen måtte slutte i oktober, hadde vi en ny stillingsutlysning i november, og Maria Nissrin Foshaug ble ansatt med tiltredelse i januar, 2012. Det er bestemt at Marius Møller Rokstad fortsetter sitt arbeid utenifra med kommunikasjon med AltUnd over Skype og per mail, våren 2012.

Ansvarsområder

Ingrid T. Ødegård: Tekna, FTR, UBIT, Studentservice, Memokurs

Marte Try: Innsida.2.0

Randi Austlid Fjeldtvedt: Pedagogisk forum, referansegrupper

Katja Hakel: Kvass, Aktualisering av AltUnd, Kontaktperson Innsida2.0, Stillingsutlysninger

Marius Rokstad: Tilrettelegging

Tonje Frafjord: Medarbeidersamtalen ved NTNU

Bjørnar Kvernevik: Strykemner, STi, Studentassistenter

Stine Marie Aspen Owesen: Blokkundervisning

Andreas Hagen: Frafall fra forelesning, koordinator for nytt informasjonshefte for referansestudenter

Konferanser

I løpet av året har AltUnd deltatt på flere seminarer, workshops, møter og konferanser, eksempelvis:

Møter med PLU:

Vi har hatt møter med PLU både i vårsemesteret og i høstsemesteret for å presentere de nye medlemmene, lære mer om Uniped og for å presentere prosjektene vi arbeider med. Det ble også drøftet hvorvidt Uniped kan være til hjelp i videreføringen av prosjekter i fremtiden.

Møter med Per Hovde vedr. Innsida2.0:

Vi har hatt møter med Per Hovde som er prosjektleder for Innsida2.0. AltUnd har balnt annetr deltatt i utprøvingen av nye innsida2.0 siden høsten 2011.

Møter i prosjektgruppe for utarbeidelse av policy for universell utforming av IKT-tjenester ved NTNU:

Vi har deltatt på tre av møtene i prosjektgruppa, og kommet med innspill i løpet av utarbeidelsesprosessen til det endelige policydokumentet.

Videreføring av prosjekter

Memokurs

Det har ikke blitt arrangert memokurs høsten 2011, men andre muligheter vurderes for tiden, for eksempel å arrangere kurs i regi av NTNU-ansatte.

Innsida 2.0

Vi har hatt jevnlig kontakt med Per Hovde som er prosjektleder for Innsida 2.0. Siden høsten 2011 har vi hatt tilgang til den foreløpige testsiden til Innsida2.0.

Tilrettelegging ved NTNU

Marius Rokstad har hatt hovedansvaret for dette prosjektet.

Dette prosjektet begynte som en innledende studie for å kartlegge hvordan NTNU tilrettelegger for at studenter med langvarig sykdom og/eller funksjonsnedsettelser skal kunne følge en normal studieprogresjon. Konklusjonen fra dette arbeidet er at at selv om det finnes et rikt tilbud, er det ofte vanskelig for studentene å finne fra til de tilbudene som eksisterer. Arbeidet har det siste året derfor dreid mot deltakelse i råd og arbeidsgrupper på NTNU, og fremme informasjonspredning om tilretteleggingstilbudene.

Marius har vært med i Råd for studenter med funksjonsnedsettelser (RFSF) i 2011, og deltatt på tre av møtene. I tillegg har han vært representert i arbeidsgruppen for utarbeidelse av et policydokument for universell utforming av IKT-tjenestene på NTNU.

I løpet av 2011 har også kontakten med Universell blitt opprettet.

Akademisk skriving

På bakgrunn av Katjas kartlegging av studentenes erfaringer med oppgaveskriving og skrivetrening, innhentet Tonje Frafjord informasjon fra evalueringer av Humstart, med det formålet å se på om deres bruk av skrivekurs for nye studenter kunne være attraktive tilbud ved andre studier. Tonje henvendte seg også per mail til de ulike fakultetene, som et forsøk på kartlegge hvilke tiltak som finnes for å ivareta studentenes praktiske trening i skriveferdigheter. Hun fikk svar fra få fakulteter. Det ble vanskelig å komme videre i arbeidet og prosjektet har stått på vent.

AltUnd har diskutert muligheten for å arrangere en kick-off for masterstudenter ved Dragvoll som skal begynne å skrive masteroppgaven. Dette arrangementet er tenkt å innebære korte foredrag/seminar om temaer med innblikk i spørsmål som studentene kan sitte med. Arrangementet er tenkt å være en skags kick-off for studentetne til å komme i gang med skriveprosessen. Det ble snaut med tid å få det gjennomført i 2011, så vi planlegger å utsette dette til høstsemesteret, 2012.

Referansegrupper / KVASS

Våren 2011 videreførte Randi Austlid Fjeldtvedt og Katja Hakel prosjektet om referansegrupper og KVASS. Randi var aktiv i utformingen av hvordan emneevalueringer og kvalitetssikringen av emner ved AB-fakultet skulle benyttes, våren 2011. Katja Hakel så på muligheten til å publisere tilbakemeldinger/emneevalueringer av emner obligatoriske, og da spesielt med tanke på forbedringen av perspektivemner. På møtet med Uniped høsten 2011 fikk AltUnd se de nye KVASS-verktøyene som skal implementeres snart og skal bruke disse i videreføringen av prosjektet.

Åpenhet og synlighet av AltUnd

I høsten 2010 hadde AltUndv bestemt seg for å gjøre AltUnd mer synlig for studenter for å kunne få nye og viktige innspill angående eksisterende prosjekter, eller forslag til nye prosjekter. Nye møtereferater ble lagt ut etter hvert møte i henhold til NTNU sin policy om åpenhet. Aktualiseringen av AltUnd ble videreført i høsten 2011, ved at bloggen vår, som er koblet opp mot http://org.ntnu.no/altund/ eller som er direkte tilgjengelig på https://altund.wordpress.com/, fikk et mer ryddig utseende og en bedre struktur. I tillegg har Katja Hakel høsten 2011 jobbet med et introduksjons/informasjonshefte for AltUnd for å gjøre det lettere for nye medlemmer å bli integrert i AltUnd.

Strykemner

AltUnd gjennomførte i løpet av høsten 2010 og våren 2011 et prosjekt med tittelen «Strykemner». Rapporten i sin helhet kan finnes på AltUnd sin blogg og lastes ned på https://altund.files.wordpress.com/2011/05/rapport-strykemner.pdf.

Hovedfunnene fra rapporten kan oppsummeres under følgende bombepunkt:

 I perioden 2007-2009 fantes det i snitt 42 emner ved NTNU som i følge våre definisjoner kan omtales som «strykemner».

 Det fakultetet med flest antall strykemner er IME. Dette er også det fakultetet med høyest gjennomsnittlig strykprosent ved NTNU.

 Den totale strykprosent for NTNU i perioden 2007-2009 er i snitt 8,9 %. IME, NT og HF ligger over dette snittet, mens de andre fakultetene ligger under.

 Det er særlig Institutt for matematiske fag (IMF) som tilbyr strykemner. Institutt for fysikk (IFF) og Psykologisk institutt (PSI) tilbyr også flere strykemner hver.

 De fleste fakultetene har ikke mål eller strategier for gjennomføringsgrad på emnenivå.

Prosjektet opplevdes som meget vellykket da det førte til debatter både lokalt og nasjonalt, gjennom blant annet oppslag og lederartikkel i Universitetsavisa og oppslag i Dagens Næringsliv. Utenom rapporten og medieoppslagene er det vanskelig å presentere målbare resultater, men dette er uansett en form for langsiktig arbeid hvor vi håper å ha bidratt positivt.

Nye prosjekter

Studentassistenter

AltUnd har ønsket å sette fokus på det arbeidet som gjøres av studentassistenter ved NTNU. Dette er et prosjekt som i tillegg til å omfatte AltUnds mandat med tanke på studiekvalitet, også har oppmerksomhet studentpolitisk gjennom blant annet Studenttinget. Prosjektet er foreløpig under utarbeidelse, men momenter som blant annet kåring av årets studentassistent er allerede bestemt å gjennomføre som en del av en ønsket oppmerksomhet på den gode læringen som foregår mellom student og studentassistent. Videre er det også ønskelig å bidra til å gjøre ordningen bedre gjennom blant annet å se på vilkår rundt opplæring og bruk av studentassistenter. Dette gjøres i tett samarbeid med Studenttinget.

Begrunnelse og klagesensur

En spørreundersøkelse vedrørende begrunnelse for og klage på eksamenssensur er blitt sendt ut til fakultetene på NTNU, for å kartlegge omfanget av klaging og de enkelte fagmiljøenes praksis og holdning til klagebehandling. Resultatene av spørreundersøkelsen avventes.

Blokkundervisning

Stine Owesen har høsten 2011 sett på undervisningsformen blokk/bolkundervisning, og om dette eventuelt kunne prøves ut ved NTNU. Bolkundervisning er en undervisningsform der semesteret blir delt opp i ‘bolker’, som består av ett fag hver. Etter hver bolk holdes en avsluttende eksamen, og man har gjerne en pause på 4-5 dager mellom bolkene. Det er laget et skriv som omhandler den innhentede informasjonen om denne undervisningsformen, men det er ikke planlagt å gå videre på dette prosjektet per nå.

Medarbeidersamtalen ved NTNU

AltUnd ser medarbeidersamtalen som et utgangspunkt for ledernes oversikt over forelesernes opplevelser av undervisningssituasjonen, og eventuelt deres ønsker om oppfølging eller kompetanseutvikling. Tonje Frafjord har satt seg inn i dagens praksis for medarbeidersamtaler ved NTNU. Hun har startet å utarbeide et forslag til endringer/kommentar for veiledningsheftet for medarbeidersamtalen.

Frafall ved forelesninger og bruk av referansegrupper

Andreas Hagen har høsten 2012 prøvd å kartlegge hvort stort frafall det er ved forelesninger ved grunnemner på sivilingeniør-studiet. Det er også iverksatt et tiltak for å undersøke måter man kan forbedre referansegruppeordningen med fokus på hvordan man kan få forelesere til å se på ordningen som en resurs og ikke en plikt. Mot slutten av semesteret arrangerte Andreas en tankesmie hvor hele gruppen i plenum diskuterte det nåværende referansegruppeheftet utarbeidet av studenttinget og på hvilke måter dette kan forbedres med tanke på å få mest mulig ut av referansegruppemøtet.

Reklame

Årsrapport 2010

Årsrapport 2010

Studentgruppa for alternativ undervisning

AltUnd

Medlemmer

Våren 2010

Katja Hakel (HF)

Marte Try (DMF)

Marius Rokstad (IVT)

Ingrid Tjåland Ødegård (AB)

Mari-Anne Slåtsveen (NT)

Kristoffer Koch (IME)

Randi Austlid Fjeldtvedt (AB)

Høst 2010

Marte Try (DMF)

Marius Rokstad (IVT)

Ingrid Tjåland Ødegård (AB)

Randi Austlid Fjeltvedt (AB)

Katja Hakel (HF)

Tonje Frafjord (SVT)

Bjørnar Kvernevik (NT)

Nye medlemmer

Randi Austlid Fjeldtvedt kom inn som nytt medlem f.o.m. januar 2009. På våren var Mari-Anne Slåtsveen og Kristoffer Koch ferdig med sin tid i AltUnd. To nye medlemmer ble tatt opp: Tonje Frafjord (SVT) og Bjørnar Kvernevik (NT). Ingrid T. Ødegård hadde allerede fullført bindingstiden på 2 år i AltUnd, men ønsket å fortsette ett år til. Dette var også hensiktsmessig med tanke på kompetanseoverføringen.

Ansvarsområder

Ingrid T. Ødegård:Tekna, FTR, UBIT, Studentservice, Memokurs

Mari-Anne Slåtsveen: STi

Katja Hakel: Akademisk skriving, perspektivemne

Tonje Frafjord: Akademisk skriving

Marius Rokstad: Tilrettelegging

Marte Try: Innsida.2.0, utvekslingsstudenter, lesesaler

Randi Austlid Fjeldtvedt: Pedagogisk forum, referansegrupper

Bjørnar Kvernevik: Strykemner, STi

Konferanser

I løpet av året har AltUnd deltatt på flere seminarer, workshops, møter og konferanser, eksempelvis

  • Seminar med PLU: “Getting published in refereed scholarly journals” & “Assessment policies and grading practices” (21.09).
  • Infomøte om frivillighetsportal.
  • Studietekknikk-kurs arrangert av studentservice, på forespørsel fra studentservice med hensikt å gi innspill til gjennomførelsen av kurset i etterkant.
  • To møter med Pedagogisk Forum initiert av Steffen Wellinger ved AB-fakultetet. Her ble det bestemt at AltUnd skal være med i NTNU-learning” (et prøveprosjekt). NTNU-learning er en tverrfaglig rådgivingsgruppe bestående av UNIPED, IT, MML , AltUND , EIT og biblioteksressurser som kan gi en helhetlig rådgiving på program/emnenivå. Herunder også hjelp til publisering knyttet til undervisning.

Videreføring av prosjekter

Memokurs

Memokurset “Bedre hukommelse – bedre eksamen!” med Oddbjørn By ble arrangert 27.10, i auditoriene F1 på Gløshaugen og D10 på Dragvoll. Det var en god oppslutning med ca halvfull sal under begge foredragene noe som vil si at rundt 400 studenter deltok. Dette på tross for at foredragene var blitt holdt for førsteårsstudentene gjennom fadderordningen tidligere på høsten.

Videoforelesninger og OpenNTNU

Vi har ikke vært involvert noe særlig med multimediasenteret dette året, men registrerer at det er stadig flere som benytter seg av tilbudet. Både regelmessige foredrag fra undervisningsemner og populær vitenskapelige foredrag er lagt ut på OpenNTNU.

Utveksling

Vi har blogget om den stadig økende andelen innkommende utvekslingstudenter, og ønsker å bevisstgjøre studenter og andre om hvilken potensiell ressurs disse er for NTNU. Samarbeid på tvers av landegrenser er en god erfaring i arbeidslivet og livet ellers. AltUnd ønsker at NTNU skal integrere utviklingsstudentene og de norske studentene ved NTNU bedre ved mer faglig samarbeid mellom studentene. Dette kan gjøres ved gruppearbeid og prosjekter. Det kan trekkes frem at bl.a DMF er gode på dette området.

NTNU er flinke til å ta seg av utveklsingsstudentene sine, men vi ønsker at NTNU kan få mere tilbake for dette arbeidet.

It’s learning

AltUnd har bidratt til å skape bevissthet og debatt rundt svakheter ved It’s learing. Katja Hakel har blant annet blitt spurt om å sitte som “studentrepresentant” i et utvalg som skal utarbeide kravene til en framtidig læringsplattform, som igjen skal føre fram til en anbudskonkurranse. På grunn av tidskollisjoner ble deltakelsen i dette utvalget dessverre avsluttet.

Innsida 2.0

Vi ønsker å være med på å gjøre dette prosjektet bedre ved å komme med innspill i prosessen. Vi har samarbeidet med Per Hovde som er prosjektleder for Innsida 2.0 og det har vært snakk om at AltUnd kan bli med som testpersoner for en foreløpig side.

Tilrettelegging ved NTNU

Marius Rokstad har hatt hovedansvaret for dette prosjektet.

En syk eller handikapet student kan ogå ha et ønske om å studere. Kanskje er det bare små justeringer som skal til. Som student er det vanskelig å få oversikt over hva en har rett på om en blir syk, hva universitetet kan kreve av deg og hvor man skal finne informasjonen en trenger. En av oppgavene i 2010 har vært å opprette en dialog med Studentservice om å gjøre rådgiviningstilbudet deres mer allment kjent. Årsrapportene til RFSF viser at det har vært en oppadgående trend på utnyttelsen av rådgivningstiludet til Studentservice de siste årene. Vi har også vært i dialog med ForVei-prosjektet, og blitt overbevist om at de er i stand til å hjelpe studenter med funksjonsnedsettelser i riktig retning.

Marius er blitt valgt inn i Råd for studenter med funksjonsnedsettelser for 2011. Arbeidet hans der vil være å følge opp hvorvidt målene i “Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2011-2014” blir realisert, og hvorfor de eventuelt ikke blir det.

Akademisk skriving

Katja Hakel hadde hovedansvaret for dette prosjektet frem til høstsemesteret 2010, deretter overtok Tonje Frafjord. Å kunne formulere seg akademisk korrekt i sitt fagmiljø er en del av dannelsesprosessen ved å studere ved et universitet. Opplæringen i hvordan man skriver en slik oppgave og kravene til disse oppgavene er derimot svært varierende fra fakultet til fakultet. For å kartlegge situasjonen gjennomførte Katja en fakultetsvis spørreundersøkelse blant studentene. Med utgangspunkt i resultatene fra denne kartleggingen skulle Tonje Frafjord se på mulige tiltak man kan implementere. Tonje har henvendt seg per mail til de ulike fakultetene, som et forsøk på kartlegge hvilke tiltak som finnes for å ivareta studentenes praktiske trening i skriveferdigheter. Hun venter fortsatt på svar fra flere fakulteter. Videre har AltUnd diskutert muligheten for å arrangere et skrivekurs/foredrag høstsemesteret 2011, med mulighet for videoopptak slik at kurset kan publiseres åpent for NTNUs studenter.

KVASS

Mari-Anne Slåtsveen har hatt hovedansvaret for dette prosjektet.

I blåboka for 2008 ble det foreslått at universitetets kvalitetssikringsstøttesystem skulle oppdateres. Dette arbeidet har ennå ikke kommet i gang, men vi har vært i kontakt med Ole Solbjørg ved prorektors stab for å få innblikk i arbeidet. Altund ønsker å være med på utviklingen, dersom dette er ønskelig fra KVASS sin side. Spesielt viktig synes vi det er at evalueringsverktøyene (både referansegruppene og spørreundersøkelsessystemet) gjennomgås og styrkes. Vi har også vurdert å jobbe for at evalueringsrapportene for emnene skal gjøres offentlige og lett tilgjengelige på universitetets hjemmesider, men fant ut at det var mer hensiktsmessig å forbedre evalueringsverktøyet for å få flere faglærere til å virkelig bruke evalueringsrapportene.

I våren 2010 gjennomførte Randi en undersøkelse på forskjellige institutter vedr. rutinene for emneevalueringer. Hun kom frem til at mange institutter gjennomfører den vanlige KVASS-undersøkelsen, men bruker ikke resultatene aktivt for å forbedre emnene. Dette skyldes til dels den manglende kvaliteten i KVASS, men også holdninger fra instituttenes side om at emneevalueringer er bortkastet tid.

Katja Hakel tok opp saken med Alex Strømme i Uniped og så på muligheten med en obligatorisk publisering av emneevaluerings-resultatene. Dette bidrar også NTNU sin visjon om å være et åpent universitet og hjelper studentene med valg av emner i utdanningen. Prosjektet kan kobles tett opp mot prosjektet om KVASS. Videre skal hun se på utformingen av KVASS sine emneevalueringsverktøy med tanke på kunne tilpasse disse også til emner med flere forelesere, emner med gruppeøvinger eller emner med veldig få studenter.

Åpenhet og synlighet av AltUnd

Alle i AltUnd.

Etter sommerferien bestemte vi oss for å gjøre AltUnd mer synlig for studenter slik at vi kan få nye og viktige innspill fra studenter angående eksisterende prosjekter, eller forslag til nye prosjekter. Vi bestemte oss for å legge ut mer informasjon om medlemmene, prosjektene den enkelte har og oppdaterte statuser til prosjektene på bloggen vår, som er koblet opp mot http://org.ntnu.no/altund/ eller som er direkte tilgjengelig på https://altund.wordpress.com/ . I tillegg legger vi også ut møtereferatene på denne siden, slik at interesserte studenter kan følge med på det vi gjør, dette også i henhold til NTNU sin policy om åpenhet som vi gjerne vil være et godt eksempel på. Informasjon om AltUnd formidles også gjennom Facebook, Flickr, Twitter og YouTube.

Nye prosjekter

Strykemner

I løpet av høsten 2010 har AltUnd og da hovedsakelig Bjørnar Kvernevik jobbet med forberedelsene på et prosjekt som går under arbeidstittelen “strykemner”. Tanken er å kartlegge emner som over flere år har en stor andel av stryk på eksamen. Videre skal dette brukes for å komme i kontakt med de aktuelle emnene og fagmiljøene, for å starte en diskusjon om studentenes gjennomføringsgrad på emnenivå. I begynnelsen av prosjektet var det utfordringer ved å fremskaffe et godt statistikkgrunnlag, da f.eks. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) deler inn de forskjellige statistiske oversiktene etter studieprogramtilhørighet. Dette gjør det vanskelig å finne et representativt snitt for enkeltemnene. Derfor ble det tatt en beslutning om at dette arbeidet skulle overlates til fakultetene. Et brev ble derfor utarbeidet og skal sendes til fakultetene for tilbakemelding på hvilke emner som sliter med lav gjennomføringsgrad. I den samme anledning vil det bli spurt fakultetene hva som er deres strategier for studentenes gjennomføringsgrad på emnenivå. Mens AltUnd venter på tilbakemelding fra fakultetene, vil det utarbeides spørsmål til de emnene og fagmiljøene som blir utpekt av fakultetene.

Lesesalplasser

AltUnd ønsker å bidra med å skape debatt rundt lesesalarealer ved NTNU. Vi ønsker en bedre dekningsgrad. Vårt inntrykk er at mange studenter sliter med å finne ledige lesesalsplasser da mange av disses plassering ikke er kjent for studentene. Derfor ønsker vi at NTNU skal lage et internettbasert system med en overskikt over alle lesesalene studentene kan benytte. En masteroppgave til en gruppe studenter ved HiO går ut på å lage et kart over ledige lesesaler. Jmf parkeringshus med telling av ledige plasser. Vi har allerede vært i kontakt med disse studenten for å høre hva dette prosjektet går ut på.

Annet

Perspektivemner i sivil ingeniør-utdannelsen

Høsten 2010 ble et forslag av Forvaltningsutvalget for Siv.ing.-utdannelsen (FUS) om å godkjenne Teknologiledelse 1 som perspektivemne i siv.ing-utdannelsen vedtatt. Katja Hakel jobbet med å se på muligheter for å forhindre at siv.ing.-studenter blir fratatt muligheten til å ta fremmedspråk og lignende fag som en del av tverrfagligheten i utdanningen, noe som er et fast mål i 2020-visjonen til NTNU. En del av jobben var å informere studentene om dette vedtaket, bl.a. gjennom blogginnlegg, opprettelsen av en støttegruppe på facebook og informasjoner lagt ut gjennom AltUnd sine kanaler. Prosjektet ble avsluttet da det ble kjent at Det Humanistiske Fakultet (HF) er i dialog med FUS og utarbeider forslag til nye emner tilpasset siv.ing.-studentene.