KVASS – Kvalitetsstøttesystem for utdanning og læring

Velkommen til vår side om KVASS – Kvalitetsstøttesystemet for utdanning og læring, et system som skal brukes av både faglærere og studentrepresentanter til å forbedre studiekvaliteten ved NTNU.

Hvis du lurer på mer om KVASS, kan du gå inn på denne lenken:

http://www.ntnu.no/studier/utdanningskvalitet

der du bl.a. kan finne  følgende informasjon om hovedprosessene i KVASS:

NTNUs støttesystem for utdanningskvalitet, med verktøy og hjelpemidler som skal støtte faglærerne i planlegging og gjennomføring av undervisning og eksamen og av undervisningsevaluering. Utvikling og vedlikehold av systemet skjer i nær kontakt med faglige ledere og representanter for studenter og faglærere. Siktemålet er forbedring, ikke byråkrati og kontroll.
Utdanningsprosessen
Til årshjul Evaluering av emner og program, rapportering og oppfølging av tilbakemeldinger fra studenter, kandidater og arbeidsgivere med sikte på forbedring. Evaluering av emner og program, rapportering og oppfølging av tilbakemeldinger fra studenter, kandidater og arbeidsgivere med sikte på forbedring. Delprosessen omfatter planleggingsarbeid fra faglærer er tildelt ansvaret for et emne til semesterplanen er utarbeidet og er kjent for studentene. Rutiner og aktiviteter som utføres i og av administrasjonen. Delprosessen beskriver hvordan vurdering av studenter gjennomføres ved NTNU. Gjennomføre undervisning Delprosessen omfatter utvikling av nye studieprogram og revisjon av program og emner.

 

Vi skal bruke denne siden til å publisere blogginnlegg om alt som gjelder kvalitetssikring av undervisning ved NTNU.  Av oss i AltUnd er det spesielt Randi som holder på med nettsidene og brukervennligheten til KVASS, og Katja som ser på evaluering av emner, bl.a. gjennom spørreundersøkelser på ITL.

I denne sammenheng skal vi være støttespillere til et UNIPED-utvalg som har ansvar for at «Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning» (KRV) implementeres i løpet av 2011. Dette utvalget skal bl.a. sette fast retningslinjer for utformingen av nye emnebeskrivelser eller for bruken av referansegrupper.

Som støttespillere skal vi representere studentmassen. Vi er derfor avhengig av dine innspill og dine tanker rundt kvaliteten på undervisningen. Vi kommer til å legge inn noen blogginnlegg ganske snart og håper å få mange tilbakemeldinger og forslag til disse, som vi kommer til å sende videre til UNIPED og KVASS-representantene.

Hjelper du oss?

Hvordan evalueres dine emner ved slutten av et semester?

Hei,

i dag skal jeg skrive litt om hvordan emner evalueres ved slutten av et semester. Dersom du har hatt professorer som bruker it`s learning har du sikkert opplevd å få en lenke til en spørreundersøkelse på emnesiden. I denne spørreundersøkelsen skal du ofte ta stilling til forskjellige utsagn og sette karakter på en skala fra 1 (svært uenig, aldri, etc) til 5 (svært enig, alltid, etc). Slike utsagn kan f.eks. være:

Innholdet i emnet stemmer overens med emnebeskrivelsen.
Etter din oppfatning, hvordan er hastigheten stoffet gjennomgåes i?
Min interesse i faget har økt som følge av undervisningen i dette emnet.
Hvordan vil du vurdere kvaliteten på din innsats i dette emnet?

Jeg har vært student i snart fem år nå og har tatt mange emner. Men denne spørreundersøkelse har vært like irriterende og utilfredsstillende for hver gang jeg har fått den. Til dels skyldtes det at jeg synes at altfor mange spørsmål er dreid slik at man føler seg som en skoleelev og ikke som en student, spesielt når man får spørsmål om hvor ofte man har vært på forelesninger og hvor ofte man har gjort «leksene» sine.

En annen ting som jeg ofte føler er at jeg ikke får sagt det jeg vil si på undersøkelsen. Hvordan skal jeg svare på et spørsmål – f.eks. om nivået stoffet gjennomgåes på – dersom jeg har 2 eller enda flere faglærere og den ene krever mye mens den andre holder et lavt nivå? Da kan svaret mitt bare bli et kompromiss. Så da velger jeg som oftest bare den «gylne middelvei» og skriver alt jeg ikke får sagt i kommentarfeltet ved slutten av undersøkelsen.

 

Hvordan opplever dere det? Hvordan evaluerer dere emnene deres? Har dere hatt spørsmål som har vært helt ubrukelige? Gode spørsmål? og ikke minst:  Hvilke spørsmål savner dere?

Som vi har skrevet om tidligere skal det innføres nye emnebeskrivelser innen høsten 2011. På en del emner har disse allerede blitt publisert og inneholder nå konkrete læringsmål som skal oppnåes istedenfor den generelle beskrivelsen som fantes til nå. Vi i AltUnd tenkte at det kan være på tide å hjelpe KVASS med å utforme nye spørreundersøkelser som er tilpasset de nye emnebeskrivelsene og som også tar høyde for at emner kan være veldig forskjellige, både når det gjelder læringsformer eller undervisningspersonell. Siden det kan være ganske tungvint å lage nye spørreundersøkelser på KVASS sine nettsider velger mange faglærere den standard-spørreundersøkelsen som kommer opp. Derfor ser vi for oss at evalueringsverktøyene må forbedres. Kanskje man kan sette opp en slags «informasjons-spørreundersøkelse» der faglærer skal krysse av for hvor mange studenter emnet har, om det finnes øvingsgrupper, hvor mange øvingslærere og faglærere det finnes, om det kreves semesteroppgaver eller en midtsemesterprøve eller om emnet skal avsluttes med hjemmeeksamen, en prosjektoppgave eller en skriftlig/muntlig eksamen. Så kunne det ha kommet opp en spørreundersøkelse som gjerne kan være en standardspørreundersøkelse, men med bedre spørsmål enn det er nå og tilpasset til emnets særegenheter.

Randi og jeg har tenkt å sette opp forslag til slike spørreundersøkelser og sende til KVASS-utvalget. Men for å kunne gjøre det er vi avhengige av å få inn deres meninger, synspunkter og forslag. Så gjerne legg inn en kommentar slik at du får sagt mer når du skal evaluere emnene dine til høsten.

Hilsen,

Katja

Evalueringsrutiner ved NTNU

Vi har i høst kontakt med KVASS i forhold til videreutvikling av retningslinjene rundt emneevaluering. I forkant av dette har vi undersøkt rutinene rundt bruken av retninglinjene på NTNU. Ut ifra tilbakemeldingene vi har fått til nå på spørsmålene vi har stilt fakulteter og institutter, kan vi trekke følgende konklusjoner:

1) Gjennomføringen av emneevalueringer er svært forskjellig rundt på universitetet.

2) Holdningen til emneevalueringer kan virke tafatt.

3) De aller fleste ser forbedringspotensialer i måten dette gjennomføres på.

4) Få har regler om offentliggjøring av emneevalueringene selv om du kan be om å få se den.

5) De fleste oppgir å forsøke å følge KVASS

6) Få konkrete forslag til hvordan ting kunne blitt gjort bedre.

7) Bruk av programråd og/eller undervisningsutvalg er sprikende på universitetet.


Nå er ikke alle institutter spurt (det er faktisk 53 institutter ved NTNU!) og heller ikke alle fakulteter, men ikke alle som har fått forespørselen har gitt lyd fra seg. Selv om det kan være flere grunner til det, kan en jo litt pessimistisk tenke for seg selv at ingen svar er også en type svar.


Åpenbare «problemer» som gjentar seg:

-Liten kontroll med hvorvidt evalueringene gjøres tilgjengelige for studentene via It’s learning, e-post eller annet.

-Små emner: Noen løser dette med å la alle studentene utgjøre en referansegruppe, andre samler alle særemnestudenter til et fellesmøte (AB, FI) eller gjennomfører bare elektronisk spørreundersøkelser(AB), eller ikke studentevaluering i det hele tatt.

-Holdningen at emneevaluering «dreier fokus vekk fra det faglige» og «stjeler mye verdifull tid» (FI)

-Elektroniske spørreskjema kan ha en nokså lav svarprosent.

-Ikke alltid lett å få studenter til å sitte i referansegruppe


I forhold til offentliggjøring av emneevalueringer:

-De fleste ser ut til å arkivere disse på papir i instituttadministrasjonen eller på instituttets fellesomårde.

-Noen oppgir å legge disse på It’s learning (uklart hvem som får tilgang).

-Andre klarer ikke å se for seg hvor en slik offentliggjøring skulle skje.

-Eneste innspill imot er mulige brudd på personvernloven.

-Ikke alle ser verdien av en offentliggjøring «i og med at emner endres konstant på bakgrunn i evalueringen» (IKM).


Neste møte med KVASS blir den 17.11. Vil vil fokusere på løsninger som kan gå foran som gode eksempler for andre, altså alternativer til og forbedringer av dagens system. Om noen har inspill og ideer i forhold til dette så setter vi stor pris på tilbakemelding!

Offentliggjøring av emneevalueringene

Alle emner ved NTNU skal gjennomgå en evaluering iløpet av hvert semester, hovedsaklig på bakgrunn av referansegruppen  og/ eller spørreundersøkelser. Det lages så en evalueringsrapport av emnet, som instituttet skal gå igjennom. Men hva så?

KVASS foreslår at evalueringsrapportene kan legges ut som offentlige dokumenter, gjerne på et passende sted på NTNUs nettsider. Dessverre er ikke alle faglærere og emneansvarlige like enige i en slik åpenhet, men fordelene er mange! Det ville åpnet opp for større dynamikk i kvalitetsarbeidet, emner som i dag har et dårlig rykte hengede ved seg kunne blitt «renvasket»,  studentene kunne få tilgang på mer objektiv informasjon om hva de kan forvente seg av et emne, og kanskje ville studentene derfor også bli mer fornøyde?

Et slikt system er å finne ved UiB, men da som et politisk vedtak.  Alternativet kan være at studenter selv lager portaler hvor studenter kan omtale emner med terningkast og varierende grad av konstruktiv tilbakemelding og  seriøsitet (se www.kurskritikk.no eller www.ratemyprofessors.com).

AltUnd ønsker å bidra til et mer åpent NTNU med spesielt fokus på studiekvalitet. Vi vil derfor arbeide for at de ulike fakultetene og instituttene skal gjøre alle emneevalueringene offentlig tilgjengelige.

Kom gjerne med innspill og argumenter!