Tverrfaglighet – er det noe siv.ing-studenter ikke har behov for???

For omtrent en uke siden åpnet jeg emnesiden til SPA0501, et innføringsemne i spansk, og så følgende oppslag fra Ingvald Sivertsen som er leder på Institutt for Moderne Fremmedspråk:

 

En politisk sak

 

Takk til alle som tok seg tid til å svare på den elektroniske spørreundersøkelsen for en tid siden. Resultatene foreligger nå.

76 % av de 152 som har svart, sier de har valgt et perspektivemne i fremmedspråk fordi de mener de vil få nytte av det de lærer i senere yrkesutøvelse eller studier.

Dette styrker meg i overbevisningen om at når over 600 studenter denne høsten har valgt et perspektivemne i fremmedspråk, er det fordi tilbudene oppfattes som relevante. Dessverre ser det imidlertid likevel ut til å være en fare for at de fleste profesjonsstudentene i framtida ikke får anledning til å velge fremmedspråk som perspektivemne.

Jeg håper alle som deler denne bekymringen vil gjøre sin røst gjeldende der den kan telle mest. Siste ord bør ikke være sagt!

             

Med vennlig hilsen

Ingvald Sivertsen

Instituttleder, IFS

 

Etter å ha tatt kontakt med Ingvald i regi av AltUnd fikk jeg følgende informasjon: Forvaltningsutvalget for Siving-utdanningen (FUS) fikk i et vedtak fra 14.september 2010 endret NTNUs studieforskrift om bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram. Dette vedtaket slo i §13 pkt 4c) fast at ”alle integrerte studieprogram som fører til høgre grad eller profesjonsgrad” skal ha et ”perspektivemne på 7,5 studiepoeng, som skal ha et faglig perspektiv ut over studieprogrammets hovedprofil.”

Greit nok, dette er jo ikke nytt. Det som er hårreisende med dette vedtaket er at teknologiledelse 1 har blitt godkjent som et slikt perspektivemne og i tillegg blitt gjort obligatorisk. Med andre ord så har siving-studentene ikke lenger mulighet til å velge et annet emne utenfor sin fagretning enn TEKNOLOGILEDELSE 1!!! Og at dette emnet oppfyller definisjonen av et perspektivemne slik det er beskrevet i vedtaket klarer i alle fall ikke jeg å se.

Med denne beslutningen trues Institutt for Moderne Fremmedspråk i allerhøyeste grad. Hvis innføringsemnene i fransk, tysk, spansk, italiensk, rumensk og japansk språk og kultur ikke lenger kan tilbys studenter i siv.ing-utdanningene, mister IFS størstedelen av de ca 600 studentene som tar perspektivemner i språk. Men enda mer uforståelig enn det faktum at teknologiledelse 1 anerkjennes som et perspektivemne, er begrunnelsen som FUS ga meg da jeg spurte dem om hvorfor de tok bort muligheten til perspektivemner i språk: for det første mener de at siving-studentene ikke har behov for perspektivemnene slik de er nå, siden mange studenter har hatt disse språkene fra før. Det undres om hvor mange sivingstudenter som virkelig har hatt rumensk eller japansk på videregående skole. For det andre henviser de til et nytt begrep: komplementære emner.

Hva skal komplementære emner være? Jo, komplementære emner defineres ifølge retningslinjene i siving-utdanningen som ”emner som har som overordnet mål å sette de studieprogramspesifikke fagene inn i en videre sammenheng og å øke forståelsen for og innsikten i andre fagdisipliner.” Dette høres jo ut som om K-emner kan være en erstatning for perspektivemnet? Men nei, når man leser videre får man vite at: ”K-emner er normalt plassert i hhv. studieplanens 7. og 9. semester. K-emnene skal oppfylle kravet til faglig omfang og nivå for emner på dette trinnet i utdanningen”.

Hvordan skal dette fungere? Uavhengig av om det gjelder språkfag eller økonomifag eller fag fra andre fagretninger er det vel ikke mulig for en sivingstudent å ta et emne på 4. eller 5. års nivå uten forkunnskaper? Hvis det samme skal gjelde for språkstudenter, så må de ta for eksempel fysikk eller nanoteknologiemner på dette nivået uten forkunnskaper?

Dersom K-emnene virkelig skal erstatte det tidligere perspektivemnet, er det viktig å gi siving-studentene et tilbud som tilsvarer deres kunnskapsnivå i disse fagretningene. Ellers fører dette til at siving-studentene velger K-emner som ligger nærmest deres egen studieretning og som de føler at de kan mestre, noe som helt åpenbart tar bort tverrfagligheten i utdanningen ved NTNU. Men er det ikke denne tverrfagligheten og den allsidige studenten, som er NTNUs visjon? I strategidokumentet til NTNU 2020 står det at ”NTNUs forskning er internasjonalt orientert og kjennetegnes ved teknologisk spisskompetanse, faglig spennvidde og tverrfaglig tilnærming.” Et av de strategiske målene innenfor grunn-, etter- og videreutdanningen er at ”NTNU skal fremme samspill på tvers av fag og forene teori og praksis.”.

Vi i AltUnd oppfordrer studentene ved NTNU, uansett fra hvilken fagretning, men spesielt siving-studentene, om å ta initiativ. Det er ikke bare Institutt for Moderne Fremmedspråk som er avhengig av deres støtte. Det gjelder alle studenter i siving-studiene som har tenkt å ta et semester i utlandet. De som er interesserte i å kunne lese faglitteratur på andre språk enn engelsk eller norsk. De 76% som mener de vil få nytte av det de lærer i senere yrkesutøvelse eller studier. De som har forstått at tverrfaglighet er et viktig fortrinn foran studenter fra andre universiteter!

Vi i AltUnd skal ta denne saken videre til Amund Aarvelta (Leder) og Lars Kristian Holgersen (Fag- og utdanningspolitisk nestleder) ved Studenttinget. Vi skal få denne saken i Under Dusken, på facebook og på bloggen vår. Det skal skrives kronikker som skal på trykk i Adresseavisen. Men først og fremst er det dere studenter som kan stoppe FUS sitt lite gjennomtenkte vedtak. HJELP OSS!